Skip to main content

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser der er gældende hos Mediestorm ApS – cvr nr. 30532783.

Mediestorms standardbetingelser:
Disse betingelser er gældende for alle Mediestorm ApS abonnementstyper.
Kunden vil ved bestilling modtage yderligere specifikation af aftalen, hvis kundens behov ikke er indeholdt i disse standard betingelser.

1. Parterne

1.1    Parterne i denne aftale om abonnement, ydelse eller services hos Mediestorm er kunden og Mediestorm ApS. Er kunden en juridisk person/virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelse give Mediestorm oplysning om virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson og selskabsform.

1.2    Kunden må ikke, uden skriftlig tilladelse fra Mediestorm, lade abonnementer overtage eller på anden måde lade andre disponere over abonnementet. Abonnementet må således ikke anvendes til formidling af indhold eller tjenester for andre end kundens eller dennes virksomhed. Mediestorm tillader ikke overdragelse af abonnementsaftalen eller tilhørende ydelser til tredjemand.

1.3    Kunden har pligt til ved aftaleindgåelsen, at oplyse korrekt firmanavn, navn, adresse, telefonnummer samt email adresse, som herefter ligger til grund for aftaleforholdende. Ved ændringer af disse forhold skal kunden straks give Mediestorm besked herom.

1.4   Mediestorm forbeholder sig ret til, til enhver tid, at afvise en kunde, der er registreret som dårlig betaler i et kreditvurderingsinstitut eller for Mediestorm andre relevante registre.

2. Fortrolighed

2.1    Oplysninger udleveret til kunden i forbindelse med oprettelse af abonnement er fortrolige og må ikke videregives til tredjepart. Bortkommer disse oplysninger, skal kunden kontakte Mediestorm, hvorefter Mediestorm vil fremsende oplysningerne på ny. Kunden bærer selv ansvaret ved eventuelt misbrug af disse oplysninger.

2.2    Kunden hæfter for alt forbrug på abonnementet. I tilfælde af tredjemands misbrug af kundens abonnement, påhviler det kunden at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal kunden straks underrette Mediestorm.

2.3    Materiale til og fra kundens email er fortroligt. Mediestorm er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive information til tredjemand omkring aktiviteter i relation til kundens abonnement. Mediestorm videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f.eks. myndigheder, domstole eller i tilfælde af lovovertrædelser.

3. Priser og betaling

3.1    Alle priser er angivet i DKK inkl. moms. Skulle der være tvivl om en faktura bedes virksomheden gøre opmærksom herpå indenfor 30 dage fra fakturaens modtagelse, idet fakturaen eller betragtes som anerkendt af virksomheden.

3.2   Mediestorm fakturerer abonnement på alle produkter forud for den aftalte periode (normalt 3 eller 6 måneder ad gangen), hvilket ikke refunderes ved opsigelse af abonnementet. Abonnementet fornyes automatisk for en ny identisk periode, med mindre andet er aftalt.

3.3    Priserne er vejledende og der tages forbehold for prisændringer på markedet, der vil nødvendiggøre at gældende priser måtte ændres. Prisændringer vil være gældende fra næste abonnementsperiode, og prisstigninger skal varsles af Mediestorm mindst 1½ måned før periodens start.

3.4    Rentelovens § 9a
Stk. 1. Fordringshaveren kan kræve, at skyldneren betaler fordringshaverens rimelige og relevante omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen, medmindre forsinkelsen med betalingen ikke beror på skyldnerens forhold.

Stk. 2. Stk. 1 kan ikke fraviges til skade for fordringshaveren ved aftale eller ved handelsbrug eller anden sædvane.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvilke udgifter fordringshaveren kan kræve betalt efter stk. 1, med henblik på, at udgifterne skal være gennemsigtige og stå i passende forhold til fordringen, herunder regler om, at der ved fordringer inden for bestemte beløbsgrænser alene kan kræves betaling op til visse maksimumsbeløb.

Stk. 4. For omkostninger ved retslig inddrivelse gælder retsplejelovens regler om sagsomkostninger.

3.5    Rentelovens § 9b
Ved forsinket betaling er Mediestorm berettiget til at opkræve morarenter 1,5 % i henhold til rentelovens til en hver tid gældende bestemmelser herom, fra betalingsfristens udløb indtil det tidspunkt hvor der sker betaling.

Stk. 1. Mediestorm er berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve i forbindelse med manglende rettidig betaling. For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan Mediestorm kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Mediestorm kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund (inkassogebyr).

Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset stk. 1. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.

Stk. 3. Der kan kræves et inkassogebyr på højst 100 kr. inkl. moms.

Stk. 4. Reglerne 1-3 kan ikke fraviges til skade for skyldneren ved aftale.

3.6    Inkassolovens § 10

Stk. 1. Før der overfor skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af fordring, skal der til skyldneren være fremsendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelser i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog Inkassolovens § 11.

Stk. 2. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.

Stk. 3. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, indenfor hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelse af påkravsskrivelsen.

3.7    Inkassolovens § 11.
Uanset Inkassolovens § 10 kan der iværksættes retslige skridt mod skyldneren med henblik på inddrivelse, i det omfang overholdelse af denne bestemmelse vil medføre en nærliggende risiko for, at fordringen ellers ikke vil kunne inddrives.

3.8    Genåbning af kundens forbindelser til ydelser og services.
I tilfælde af manglede betaling, er Mediestorm berettiget til at afbryde kundens forbindelser til ydelser og services.
For genåbning af ydelser og services er Mediestorm berettiget til at kræve et åbningsgebyr på 250,00 kr. inkl. moms.

4. Opsigelse og misligeholdelse

4.1    4.1    Kunden kan opsige sit abonnement ved henvendelse til Mediestorm senest 3 måneder før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Opsigelser skal sendes til info@mediestorm.dk eller skriftligt til Mediestorms adresse.

4.2  Mediestorm kan opsige en kundes abonnement med 30 dages varsel til en abonnementsperiodes udløb, med mindre det drejer sig om misligholdelse. Mediestorm forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om materiale har en sådan kontroversiel karakter, at abonnementet kan kræves opsagt med øjeblikkeligt varsel.

4.3  Mediestorm kan med øjeblikkelig virkning lukke for en kundes abonnement uden forudgående varsel, såfremt kunden misligholder sit abonnement. Et eller flere af følgende punkter kan være væsentlig misligholdelse:

  • Ukorrekte adresseoplysninger, f.eks. i forbindelse med adresseændringer.
  • Alle former for afsendelse eller distribution af spam fra eller via kunden.
  • Spredning af virus.
  • Publicering af indhold, der er af grov anstødelig karakter eller på nogen måde i konflikt med gældende dansk lovgivning.

4.4    Det påhviler kunden selv at kontrollere, at alt materiale som placeres på Mediestorm servere overholder gældende dansk og international lovgivning om ophavsret og dermed ikke krænker tredjemands rettigheder.

4.5    Uanset det øvrige anførte, betragtes manglende overholdelse af Mediestorm’s betalingsbetingelser som misligholdelse, der berettiger Mediestorm til at standse arbejdet med en dags varsel.

5. Erstatningsansvar

5.1  Mediestorm er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af kunden erhvervede abonnementer, ydelser og services, eller tab som følge af andre forhold hos Mediestorm eller hos tredje part. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos Mediestorm eller tredje part.

Mediestorm er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af at kundens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som forudsat.

5.2  Mediestorm påtager sig ej heller ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.

5.3    Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af abonnement, som følge af brud på aftale indgået mellem kunden og Mediestorm, erhverver kunden ikke noget krav imod Mediestorm.

5.4    Det påhviler den enkelte kunde at have sikkerhedskopi af al materiale på kundens hjemmeside, såvel som elektronisk post. Mediestorm er derfor ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementsaftalen og hertil knyttede ydelser. Særskilt aftale om backup med garanti for genskabelse indenfor nærmere aftalt tid og sted kan indgås særskilt.

6. Force Majeure

6.1   Mediestorm er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende adgang til kundens produkt, ydelse eller service, skyldes forhold uden for Mediestorms kontrol. Dette være sig, men er ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout, og strømafbrydelser, herunder også strejke og lockout blandt Mediestorms egne medarbejdere.

7. Tvister og klager

7.1    I tilfælde af tvist mellem kunden og Mediestorm, kan kunden klage skriftligt til Mediestorm.
Mediestorm vil herefter hurtigst muligt – og senest 3 måneder efter klagens indgivelse – behandle klagen og træffe en afgørelse.

7.2    Aftalen er undergivet dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg.

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med aftalen skal opgøres efter ’Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet. Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med ovennævnte regler. Både virksomheden og Mediestorm har tavshedspligt med hensyn til tvisten, herunder dens eksistens, voldgiftsbehandlingen og kendelsen.